REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin sklepu określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.soapdeli.pl.

Sprzedającym jest Ewa Karwacka, dostępna pod adresem: ul. Niepołomicka 14, 93-467 Łódź, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem
NIP: 727-265-31-74, Regon: 360491051 jako Soap Deli – Ewa Karwacka, zwany także zamiennie „Sprzedawcą”.

Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu: +48 606 831 473 – koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@soapdeli.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.soapdeli.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Dzień roboczy – Jeden dzień, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Rejestracja – dobrowolne podanie przez klienta danych kontaktowych (adres korespondencyjny, telefon, mail) celem zapamiętania przez system teleinformatyczny Sprzedawcy tych danych celem ułatwienia składania zamówienia Klientowi w przyszłości.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.soapdeli.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.soapdeli.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.soapdeli.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 7. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.soapdeli.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem sytuacji wskazanych osobnym ogłoszeniem na stronie sklepu.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system teleinformatyczny Sprzedawcy poprzez Rejestrację, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą, wyborem opcji „za pobraniem”, a także zrealizowanym szybkim przelewem on-line.

§4 Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, a ich wykorzystanie realizowane jest wyłącznie dla potrzeb związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Sprzedawca gwarantuje Klientowi realizację założeń Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, w tym wgląd do swoich danych, poprawienie ich i usuwanie poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownej informacji na adres e-mail info@soapdeli.pl
 3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu drogą e-mail przez Sprzedawcę informacji promocyjnych i marketingowych związanych z przedmiotem działalności Sklepu.
 4. Sprzedawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów, a zbiór danych osobowych Klientów został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Sprzedawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające zbiór danych o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.)

§5 Termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub Ruch S.A. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów pod adresem wskazanym w Sklepie przez Sprzedającego. W przypadku wyboru wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej kupujący wyraża zgodę na zawarcie umowy w jego imieniu z Pocztą Polską przez sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest w ciągu 7 dni roboczych w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”, płatności on-line oraz płatności kartą. W przypadku przelewu bankowego, termin 7 dni roboczych liczony jest od dnia zaksięgowania należnej kwoty na koncie Sprzedającego.
 4. Odbiór własny towaru możliwy jest po upływie dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku uregulowania należności kartą lub przelewem online, termin dwóch dni roboczych liczony jest od momentu złożenia zamówienia, natomiast w przypadku dokonania płatności przelewem, termin 2 dni liczony jest od dnia zaksięgowania należności na koncie Sprzedającego. O możliwości dokonania odbioru osobistego Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 5. Klient obciążany jest kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w „Kosztach dostawy” oraz podczas składania zamówienia. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty dostawy”.

§6 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon, a na życzenie klienta imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (podczas dostarczenia towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych realizowanych przez Przelewy24.pl (płatnośc on-line oraz karta) lub przelewem na konto bankowe sklepu – mBank S.A. Nr konta: 58 1140 2004 0000 3902 7551 7096
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Wzór stosownego oświadczenia można pobrać TUTAJ. Konsument może także przesłać oświadczenie drogą elektroniczną (info@soapdeli.pl) lub załączyć drukowaną wersję do przesyłki ze zwracanym towarem, zawiadomiwszy drogą mailową wcześniej, w regulaminowym terminie Sprzedającego, o chęci odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Ze względów higienicznych i ochrony zdrowia, zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedającego: Soap Deli, ul. Niepołomicka 14, 93-467 Łódź.
 4. Sprzedawca wyśle Konsumentowi drogą e-mail potwierdzenie otrzymania Oświadczenia oraz zwróci kwotę należną klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca zwróci Konsumentowi pełną należność, w tym koszty wysyłki poniesione przez Konsumenta. Zwrot nastąpi w ten sam sposób w jaki Konsument zapłacił za Towar. Jednakże, jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia przesyłki inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie zobowiązuje się do zwrotu dodatkowego kosztu wynikającego z wyboru przesyłki innej niż najtańsza. W związku z tym, Konsument otrzyma zwrot kosztów wg najniższej stawki dostępnej w Sklepie.
 6. 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrócenia Towaru.
 8. Jeśli Konsument zwraca część towaru zakupionego w Sklepie, Konsumentowi przysługuje zwrot kosztów wysyłki będącej najmniejszą kwotą oferowaną przez Sklep dla Towarów, pomniejszony o kwotę niezbędną do zrealizowania wysyłki towaru, którego Konsument nie zwraca do Sklepu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8 Procedura reklamacji

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) to sposoby postępowania reklamacyjnego określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych po 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Mydła będące produktem Soap Deli tworzone są ręcznie, dlatego też ich nierównomierny kształt lub różnice wagowe nie mogą być postrzegane jako wada.
 3. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy, tj. Soap Deli, ul. Niepołomicka 14, 93-467 Łódź lub drogą elektroniczną (info@soapdeli.pl)
 4. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym jako załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 7. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

załącznik Protokół reklamacyjny Soap Deli

§9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)Data opublikowania regulaminu: 28.01.2016r.
SoapDeli

SoapDeli